Forretningsorden for bestyrelsen

1. Konstituering

 • Bestyrelsen konstituerer sig i første bestyrelsesmøde efter generalforsamling, hvor valg har fundet sted.
 • Blandt de fem bestyrelsesmedlemmer vælges en formand, en næstformand og en kasserer.
 • Konstitueringen gælder for ét år eller indtil næste ordinære generalforsamling.

2. Bestyrelsen

 • Bestyrelsen er foreningens ledelse og tegnes af formanden eller efter estyrelsesmødets beslutning af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. I økonomisk henseende tegnes foreningen af to bestyrelsesmedlemmer, jvfr. vedtægterne.

3. Møders afholdelse

 • Ordinære bestyrelsesmøder afholdes en gang om måneden og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
 • Dagsorden udarbejdes af formanden og udsendes mindst tre dage i forvejen.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt tre medlemmer er til stede, jvfr. vedtægternes § 19 stk. 1.
 • Bestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
 • Suppleanterne kan deltage i møderne uden stemmeret. Ved et bestyrelsesmedlems forfald har den tidligst valgte suppleant stemmeret, jvfr. vedtægternes § 17 stk. 7.
 • Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes i henhold til Vedtægternes § 19 stk. 2.

4. Ekstraordinære møder

 • Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes efter Vedtægternes § 19 stk. 1, hvis et medlem forlanger det.
 • Indkaldelsen sker med angivet dagsorden, og der kan ikke behandles andre emner på det ekstraordinære bestyrelsesmøde.

5. Referat

 • Ved hvert bestyrelsesmøde optages et beslutningsreferat med angivelse af mødetidspunkt og deltagere.

6. Bestyrelsens forretningsorden

 • Bestyrelsens medlemmer gøres bekendt med denne forretningsorden på første møde efter at valg har fundet sted.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *