Ordensregler

1. Formål

 • Formålet med dette ordensreglement er at sikre beboerne flest mulige glæder og størst mulig udfoldelse i det fælles gårdanlæg. Gårdanlægget er i beboernes varetægt, og det er i den enkelte beboers interesse at overholde disse regler samt at passe på bygninger, anlæg og andre fælles faciliteter og håndtere affald efter de gældende regler.

2. Brugere

 • Gårdanlægget kan benyttes af alle beboere og deres gæster.
 • Gårdanlægget er privat og personer, der ikke er bosat eller gæst eller beskæftiget i karréens ejendomme eller arbejder for Gårdlauget, har ingen adgang.

3. Adgang

 • Alle porte og døre til gårdanlægget skal holdes lukkede og aflåste således, at kun beboere og erhvervsdrivende i ejendommene har adgang til gården. Porte og døre må ikke blokeres.
 • Nøgler til porte og døre udleveres gennem ejendommenes ejere eller deres repræsentanter. Nøgler må ikke kopieres eller overdrages til uvedkommende.

4. Ophold og brug

 • Ophold og aktiviteter i gården skal ske under størst mulig hensyntagen til gårdens øvrige beboere.
 • Benyttelse af musikanlæg eller lignende må ikke være til gene for andre. Udendørs musik er ikke tilladt efter midnat.
 • Afholdelse af større udendørs arrangementer eller fester kræver gårdlaugets skriftlige tilladelse. Tilladelsen skal indhentes senest 14 dage før arrangementet.
 • Gårdlaugets havemøbelsæt mrk. “Folkvar” kan frit benyttes overalt i anlægget, men skal stilles på plads efter brug. Private havemøbler, der står fremme i nærhaver og solkroge kan benyttes af alle, såfremt de ikke benyttes af ejerne. Private havemøbler må ikke flyttes.
 • Færdsel i de beplantede områder samt afbrækning af grene fra træer og buske er ikke tilladt.
 • Cykling er forbudt i hele anlægget.

5. Beplantning

 • Gårdanlæggets karakter åbner mulighed for individuel beplantning i umiddelbar nærhed af de enkelte huse. Beboere, der vælger selv at plante, skal selv varetage vedligeholdelsen medmindre andet er aftalt med Gårdlaugets bestyrelse.

6. Leg og boldspil

 • Leg og boldspil må ikke være til gene for gårdens øvrige beboere eller forårsage skade på gårdanlægget.
 • De opstillede legeredskaber er til fri afbenyttelse for karréens børn. De påhviler beboerne eller deres børn at rydde op efter sig og fjerne eventuelle medbragte legeredskaber efter endt leg.

7. Cykelskure og cykelstativer

 • Cykler skal henstilles i de dertil indrettede skure eller opstillede stativer.
 • Større cykler (f. eks. Christiania- Long John-, kabine- eller tandem-) og cykelanhængere henvises til sort skur ved Folkvarsvej 19/Nyelandsvej 12.
 • Havemøbler og haveredskaber må ikke henstilles i cykelskurene.

8. Motorkøretøjer

 • Det er ikke tilladt at parkere nogen form for motorkøretøjer eller biltrailere i gården.
 • Motorcykler, scootere og knallerter af enhver art henvises til parkering udenfor gårdanlægget.
 • Overtrædelse af parkeringsforbuddet meldes til politiet.

9. Dyr

 • Fodring af fugle og katte samt nedkastning af brød o. lign. fra vinduerne er ikke tilladt. Fodring af fugle kan kun ske fra opsat fuglebræt, foderautomat eller foderbold.
 • Hunde må ikke luftes eller løbe løse i gården.
 • Katte skal være øremærkede.
 • Ejerne af hunde og katte skal straks fjerne dyrenes evt. efterladenskaber.

10. Affald og storskrald

 • Alle former for affald fra gårdens beboere håndteres efter Gårdlaugets retningslinier AFFALD og STORSKRALD samt i overensstemmelse med opslag på indsamlingsstederne.
 • For karréens erhvervsdrivende gælder særlige aftaler mellem disse og Gårdlauget.
 • Husholdningsaffald anbringes i skakte til skraldesug i lukkede affaldsposer af passende størrelse.
 • Storskrald anbringes på søndage ved gårdanlæggets tre storskraldrum.
 • Papir og flasker /glas anbringes i de dertil opstillede containere.
 • Farligt affald afleveres til miljøbil eller på genbrugsplads.
 • Gårdlaugets bestyrelse er berettiget til at opkræve gebyr for forkert håndtering af affald.

11. Arbejder på karréens ejendomme

 • Containere, arbejdsskure, redskaber og materialer, der anvendes til arbejde på de enkelte ejendomme i karréen kan kun undtagelsesvis henstilles i gårdanlægget efter skriftlig tilladelse fra Gårdlauget. Tilladelsen indhentes i god tid, inden arbejdet påbegyndes.
 • Ved anvendelse af stilladser påhviler det ejerne af de enkelte ejendomme at sørge for, at arbejdet ikke er til unødig gene for gårdens beboere.

12. Hærværk

 • Hærværk på Gårdlaugets ejendom vil medføre erstatningskrav.

13. Håndhævelse

 • Alle, der færdes i gården, er forpligtede til at rette sig efter enhver anvisning fra Gårdlaugets bestyrelse.
 • Beboerne er ansvarlige for deres gæsters adfærd i gården.
 • Beboere kan efter forudgående påmindelse, og hvis forholdene ikke herefter bringes i orden, meddeles en karantæne ved overtrædelse af nærværende ordensreglement. Karantænen omfatter beboeren og dennes husstand og omfatter enhver form for ophold i gården i karantæneperioden bortset fra kontinuerlig aflevering af skraldeposer i gårdens renovationssystem.

14. Gyldighed

 • Ordensreglementet er i henhold til Gårdlaugets vedtægter (paragraf 3) vedtaget af generalforsamlingen i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug d. 6. maj 2003 og træder i kraft straks. Samtidig ophæves hidtil gældende ordensreglement for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *